Naše služby


Kontrola Vámi sepsaných smluv a návrhů


Odborná vyjádření k ceně nemovitosti – odhad


Služby a listiny spojené se zajištěním převodů práv k nemovitostem:

 • Vypracování návrhu na vklad
 • Darovací smlouvy
 • Kupní smlouvy
 • Směnné smlouvy
 • Dohody o vypořádání podílových spoluvlastnictví
 • Dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví manželů
 • Smlouvy o zřízení věcných břemen a služebností ( užívání, bytu, vedení inženýrských sítí, chůze, jízdy, braní vody, apod. )
 • Smlouvy o zániku věcných břemen a služebností
 • Smlouvy o zřízení věcného práva předkupního
 • Smlouvy o zániku věcného práva předkupního
 • Smlouvy o zřízení zástavního či podzástavního práva k nemovitosti
 • Smlouvy o zániku zástavního práva
 • Smlouvy o právu provedení stavby
 • Dohoda o změně vlastnictví jednotek na spoluvlastnictví budovy
 • Prohlášení vlastníka budovy o vzniku jednotek včetně změn
 • Smlouvy o výstavbě budovy s jednotkami

Služby a listiny spojené s nájmy a podnájmy nemovitostí:

 • Smlouva o nájmu bytové jednotky
 • Smlouva o nájmu nebytových prostor
 • Smlouva o nájmu pozemků

Služby a listiny spojené se zápisy do katastru nemovitostí:

 • Souhlasná prohlášení
 • Potvrzení o zániku věcného břemene, předkupního práva
 • Čestná prohlášení
 • Ohlášení nových staveb
 • Změny druhů pozemků a využití pozemků

Jiné listiny související s právními vztahy k nemovitostem


Služby navazující:

 • zajištění geometrických plánů pro dělení a scelování pozemků, zaměření nových staveb a přístaveb, apod.
 • zajištění souhlasu s dělením a scelováním pozemků
 • zajištění znaleckých posudků pro ocenění nemovitostí

Poradenská činnost v oblasti právních vztahů k nemovitostem